[NetBehaviour] Invitation: “The Power of Art – Open Brunch and Discussion”.

info info at furtherfield.org
Wed Aug 19 12:28:43 CEST 2009


Invitation: “The Power of Art – Open Brunch and Discussion”.


When: Thursday, 27th of August 2009 / 17:00
Where: Art Container at the Polymer Culture Factory
Madara 22, Kristiine – Tallinn, Estonia.
Who: Simon B. Haefele kindly supported by Art Container.

See below for Estonian an Russian text.

As a follow up to the “Art Brunch series for Estonia” by Simon B.
Haefele the Austrian artist invites you to a late brunch. You are
invited to think on the following questions and bring your thoughts to
the get-together.

What to you think is the power of the artist?
What effects, what impact and what kind of influence on society can one
single person have?
How is art being used by the various protagonists in the field and by
yourself?
What could or should be brought to people by the use of artistic methods?

We call for people working within the “operating system of art” –
Artists, curators, gallerists, collectors, academics, journalists, art
therapists, organizers, museum directors, publishers, founding
organizations, politicians and ambassadors, businessman and art audience
– to come together, challenge the different viewpoints, and share
thoughts and opinions about the prospects of the arts.

The discussion is going to be in English and will be recorded. The
“Power of Art – Open Brunch and Discussion” is part of research on “The
Use of Art on Disputed Boundaries” and part of the annual Polymer
Culture Factory Festival.
Please let us know if you plan to come. Participation is free of charge.
If you want you can bring something to eat or drink with you.

More Information & Press Contacts:

Polymer Culture Factory Festival
http://festival.kultuuritehas.ee/

Art-Research “The Use of Art on Disputed Boundaries”
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/about/

Previous Art-Brunch by Simon B. Haefele in Tallinn
http://evolve.sonance.net/open-window006-vienna-tallinn

Simon B. Haefele, Artist in Residence, Phone: +372 535 51 21 8
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/simon-b-haefele/Kutse: “Kunsti võim – avatud lõunaoode ja arutelu”

Millal: Neljapäev, 27. august 2009 / 17:00
Kus: Kunstikonteiner / Kultuuritehases Polymer
Madara 22, Kristiine – Tallinn.
Kes: Simon B. Haefele Kunstikonteineri toel.

Jätkuüritusena projektile “Kunstioodete seeria Eestis” kutsub austria
kunstnik Simon B. Haefele sind lõunaootele. Oled oodatud mõtlema
järgnevate küsimuste üle ja neid teistega jagama ühisel koosviibmisel.
Milles seisneb sinu arvates kunstniku võim?
Millist tagajärge, millist jälge ja millist mõju võib üks inimene
avaldada ühiskonnale?
Kuidas kasutakse kunsti kunstiväljal teiste ja su enda poolt?
Mida saaks või mis peaks jõudma inimesteni kunsti vahendusel?

Kutsume inimesi, kes töötavad “kunsti operatsioonisüsteemis” –
kunstnikke, kuraatoreid, galeriste, kunstikollektsionääre,
ajakirjanikke, kunstiterapeute, kultuurikorraldajaid,
muuseumidirektoreid, kirjastajaid, rahastuskehandeid, poliitikuid ja
suursaadikuid, ärimehi ja kunstipublikut tulema kokku ja jagama
erinevaid vaatenurki, mõtteid ja arvamusi kunsti teemadel.

Arutelu toimub inglise keeles, mis salvestatakse. “Kunsti võim – avatud
lõunaoode ja arutelu” on osa uurimustööst “Kunsti kasutamine
vaidlusalastel piirjoontel” ja toimub iga-aastase Kultuuritehase
Festivali raames.
Palun andke ette teada osalemisest. Osalemistasu ei ole, soovi korral
võib kaasa võtta midagi söödavat-joodavat.

Rohkem infot:

Kultuuritehase Festival 2009 – Kultuuritehas Polymer
http://festival.kultuuritehas.ee/

Kunstialane uurimustöö “Kunsti kasutamine vaidlusalastel piirjoontel”
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/about/

Eelmine Simon B. Haefele korraldatud kunsti-oode Tallinnas
http://evolve.sonance.net/open-window006-vienna-tallinn

Simon B. Haefele, külaliskunstnik Kultuuritehases Polymer, mobiil:
+372 535 51 21 8
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/simon-b-haefele/


Приглашение: «Беседа о Силе искусства во время открытого завтрака»

Когда: Четверг, 27. августа в 17:00
Где: Культурный завод «Полимер»
Ул. Мадара, д. 22, р. Кристине, г. Таллинн, Эстония
Кто: Саймон Б. Хаефеле любезно поддержан культурным заводом.

В продолжение серии «Искусство во время завтрака для Эстонии»
австрийский художник, Саймон Б. Хаефеле, приглашает вас на поздний
завтрак. Вам предлагается подумать о следующих вопросах и поделится со
своими мыслями.

Что вы думаете, есть сила художника?
Какие последствия, воздействия и какого рода влияния может произвести
один человек? Как искусство используется разными героями и вами?
Что может или должно быть привлечено к народу в связи с использованием
художественных методов?

Мы обращаемся к людям, работающих в « операционной системе искусства» –
художники, кураторы, коллекционеры, ученые, журналисты, терапевты
искусства, организаторы, директора музеев, издатели, учредители
организаций, политики и послы, бизнесмены и аудитория искусства –
собраться вместе, чтобы оспорить разные точки зрения, а также поделится
мыслями и мнениями о перспективах искусства.

Обсуждение будет вестись на английском языке и будет записано. «Беседа о
Силе искусства во время открытого завтрака» является частью исследования
«Использование искусства по спорным границам», и частью ежегодного
фестиваля культурного завода «Полимера».

Дополнительная информация и контакты прессы:

Фестиваль культурного завода «Полимер»
http://festival.kultuuritehas.ee/

Исследование «Использование искусства по спорным границам»
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/about/

Предыдущая «Беседа» с Саймоном Хаефелем в Таллинне
http://evolve.sonance.net/open-window006-vienna-tallinn

Саймон Хаефеле – художник, телефон: + 372 5355 1218
http://disputedboundaries.blogs.sonance.net/simon-b-haefele/


More information about the NetBehaviour mailing list