[NetBehaviour] magic took hold of stuff

Alan Sondheim sondheim at panix.com
Wed Jul 22 18:06:12 CEST 2009
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
.
luclawayed belullhz dreaamayeng thooe+rem - aaclawshunt aa dayehztaanclawe
empaathooetayeclawoo aat
ayenhaabayetayeng
thooe maagayeclawoo: fukuetayesh hzwanubjeclawt (uhzerr)

(aanayemal/hzpayerayet) +bjeclawt/hzwanubjeclawt paaraalullel
hztruclawturehz phyhzayeclawal paaraalullelayehzm
mem+r+

(punclawtum) (paaraameternrhz) hzure wanedhaat

(n+t aye meaant herre) perrhz+nal (ayentr+jeclawshunt/pr+jeclawshunt)
enternrayeng/entraaayenayeng hzemaye+tayeclawhz +fukulsh!

ayemmerrhzayeve/defukuayenaable hayeerraarclawhayeehz:
hayeerraarclawhayeehz

daataa,
ex-tasisperrayeenclawe: aanaal+g aandrea dayegayetal

paaraalullelayehzm/antaye-paaraalullelayehzm antayepaaraalullelayehzm:
dual aye.e. beclaw+mehz hzwanaame thr+ugh dayefukufukuerrenclawe,
dayefukufukuerrent (vaampayere, unclawaann+)

clawreaashunt/annayehayelaashunt (\taut
fukur+m
zerr+

/ vayertual paartayeclawlehz) traanhzayetayeve/ayentraanhzayetayeve
aaclawshunthz

a

d+nd\+de1 b b+ vayertue \taut clawoo, clawoo. clawoo = _thr+ugh_
ayenclawaantaashunt paaraahzayetayeclawoo clawhaannel;

claw+mmunayeclawaashunt. rehz+naanclawehz _hzayegnaal_ aahz
reclawurhzaye+nhz rehz+naant _hzymb+l_: n+

tayeme hztaandrea aanythooayeng! perrfuku+rmaatayevayet+: k8% fuku+r
fraye jul daate

1+de 21:38:59 edt 2+de+de9 _aat dayehztaanclawe_ claw+mmaandrea hzleep
_temp+ral

(ayenternrval) thooayenk phayeen+menaa waave/paartayeclawle fukuayeeld
wanedaave/paartayeclawle

duaalayetayeehz claw+mputernr pr+graammayeng:
+nt+l+g+ whaat ayehzthmuhz ayenfuku+rmaashunt +?
traanhzfuku+rmed wayethooayen maaclawhayene wanedayethooayen
hztaatehz entr+p+ ayen +pp+hzayeshunt maaternrayeaalayehzt aappr+aaclawh

(reclawurhzayeve): phayeen+men+l+g+ phen+men+l+g+ hzwanure +perraashunthz
empaathoo+ ayenhaabayetaashunt
dwelullayeng.

hzympaathoo+ ex-tasisternraye+rayet+ wanedayeth
ayedentayefukuayeclawaashunt +thooerr layevayeng claw+rrehzp+ndenclawe:
metaaph+rayeclawayet+,

met+nym+. and lethz
aab+ut _hzympt+m,_ _tr+pe,_
whayele wanedhayele waned+rn ayet. d+ehznt tr+pe hzwanympt+m +n
regulaarayezaashunt w++ -haat depend

claw+nhztayetutehz hzwanyhztem whayeclawh thooe+ wanedhayeclawh dev+lve
hzwanympt+m: -ayeth alreaad+ hzympt+m: _hztaandaard_ waned+rk:
hzwanympt+mhz devayeaate. w+rk: beayeng&l+0+^+0: hz+me
hzee fuku+rmal +perraashunthz:
rehzemblaanclawe: fuku+lull+wayeng clawhaaraaclawternrayehztayeclawhz
+perraat+rhz:
refukulex-tasisayevayet+ x
clawaan rehzemble aalull maagayeclawoo ayethzelfukulsh!;
refukulex-tasisayeve, refukulex-tasisayevayet+
ternrmhz clawyberrnetayeclawhz
p+hzayetayeve +r

negaatayeve fukueedbaaclawk l++phz. claw+mbayene l++phz fuku+ld
clawaataahztr+phe; paahzhz thresh+ld
thooayeng
d+nd\+de1.

ayefukulsh! rehzemblehz +, z, need z: n+t kayend fukuuzz+ d+mayenaatehz,
thooayenghz aarthoour l+gayeclawoo aalreaad+
l+hzt aal+ng
aalwaayhz wanedaa+. attrayebutehz
claw+mmutaatayevayet+:

dayehzaappeaar. + maandraake maan, d+ehz maan thooerrehz aan
neclawehzhzaarayel+, eclaw+n+mayeclawoo hzwanurpluhz herre (thooayenk
baataaayelulle). waned+rk
hzlayeghtl+ (thooayehzthmuhz dayefukufukuerrent, aan+ clawaahze,

claw+mmutaatayevayet+.) rehzemblaanclawe _br+ken eqlueuayevaalenclawe_
thooerrefuku+re wayethoo+ut _aabjeclawt._ wanedayethoo+ut mufukufukulsh!
blaclawk fukuuzz dayefukufukuerrenclawe between claw+rrehzp+ndenclawe
claw+rrehzp+ndhz b, claw+-rehzp+ndhz, _clawaalull._ +verraarclawhayeng
hztruclawture, aan+nd\+de1 mayeght
aargue thooaat aargue+nd\+de1
+nl+
clawaalulled, vayeclawe verrhzaa,

thooen eqlueuayevaalenclawe underr hztruclawture. h+0+^+0 d+ clawhaaayenhz
fukuayet maark+v

typayefukuayeclawaashunthz, type maathooemaatayeclawhz, shunthz,
dayemenhzaye+nal
aanaalyhzayehzthmuhz hztaandaardayezaa-
+n+maat+p+eayeaa,

mayemayeclawkr+ h+0+^+0, aalull, thooehze taalull+ neayethooerr n+r
hzwanympaathoo+, but empaathoo+ eqlueuayeval- enclawe b+undhz. uhze
ayenternrjeclawshunthz +rdayenaarayel+ fuku+und
laanguaage: n+n-eqlueuayevaalenclawe,
hzp+ken perrfuku+rmaatayevayet+ hzwanayemultaane+uhzl+
laanguaage. (hzee r+aazen,

eclawh+laalayeaa.) relayegaye+n ayenternraye+rayet+,
hzwanuhzclaweptayebayelayet+, reqlueuayered neclawehzhzaar+ entaanglement
hzpayerayetuaalayet+ maagayeclawoo. one hzwanayegnayefukuayeerr +ut
plaaclawe hzclawayeenclawe eayethooerr ex-tasispaandhz claw+lullaaphzehz.
p+pulaar
prehzhz: "hzclawayeentayehzthz aahzt+unded!"

typ+l+g+ phzyclawhayeclawoo +clawclawult phen+menaa
haalulluclawayenaashunthz,
vayehzaye+nhz, hypnaag+gayeclawoo ayemaagerr+,
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
ayemaagerr+
+++
.
More information about the NetBehaviour mailing list