[NetBehaviour] Hackitectura/ Workshop Talk/ Mapping the Commons, Athens.

info info at furtherfield.org
Tue Nov 30 23:57:33 CET 2010


Hackitectura/ Workshop Talk/ Mapping the Commons, Athens.

EMST National Museum of Contemporary Art, Athens


Scroll down for english
////////////

ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010 στο Project Room

...Hackitectura
Χαρτογραφώντας τα κοινά αγαθά, Αθήνα / Mapping the Commons, Athens

Επιμέλεια: Δάφνη Δραγώνα

Εργαστήριο 1 – 8 Δεκεμβρίου 2010

Ομιλία & Εγκαίνια 8 Δεκεμβρίου 2010 στις 19.00

Διάρκεια 9 Δεκεμβρίου 2010 – 23 Ιανουαρίου 2011

Πώς χαρτογραφούνται τα κοινά αγαθά στο αστικό περιβάλλον; Πώς 
αποτυπώνεται η δυναμική τους; Τι ρόλο παίζουν στη ζωή της σύγχρονης πόλης;
Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει από την 1η Δεκεμβρίου 
2010 μέχρι και τις 23 Ιανουαρίου 2011 το έργο Χαρτογραφώντας τα κοινά 
αγαθά, Αθήνα της ομάδας Hackitectura από την Ισπανία, στο πλαίσιο της 
σειράς ΕΜΣΤ Νέες Παραγωγές 2010, παραγγελίες του μουσείου για το Project 
Room που πραγματοποιείται με την ευγενική υποστήριξη του Bombay Sapphire 
gin.
Η ισπανική κολεκτίβα, που είναι γνωστή για μελέτες και χαρτογραφήσεις 
πόλεων με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα, σε συνεργασία με μία 
διεπιστημονική ομάδα αποτελούμενη από καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές 
από πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αθήνας θα εξετάσει σε ένα εργαστήριο 
επτά ημερών τι σημαίνει ο όρος “commons/κοινά”, ποιά η σημασία τους σε 
ιδιαίτερες οικονομικές περιόδους και πώς εντοπίζονται αυτά στον 
πραγματικό και ψηφιακό χώρο μίας πόλης. Λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη 
θεωρία σχετικά με τα “κοινά”, η ομάδα του εργαστηρίου θα αναζητήσει 
ζώνες συνεργασίας και κοινής παραγωγής, κοινότητες διαμόρφωσης κοινών 
αγαθών καθώς και τρόπους οργάνωσης και υποστηρίξης τους. Το υλικό που θα 
συλλεχθεί από την ομάδα του εργαστηρίου θα αποτελέσει το περιεχόμενο 
ενός ανοιχτού διαδικτυακού χάρτη και άλλου οπτικοακουστικού υλικού που 
θα παρουσιαστεί στο Project Room του μουσείου και στο διαδίκτυο με την 
ευκαιρία της έκθεσης που θα ακολουθήσει.
Tο εργαστήριο θα ξεκινήσει με συζητήσεις ανοιχτές στο κοινό την Τετάρτη 
1 Δεκεμβρίου στις 15.00 γύρω από τα Κοινά Αγαθά και την πόλη της Αθήνας

15.00 – 17.00
Α’ ενότητα
“Από τα φυσικά κοινά στα νέα άυλα κοινά αγαθά”
Γιώργος Παπανικολάου, “Κοινός πλούτος και ομότιμη παραγωγή”
Πρόδρομος Τσιαβός, “Δεδομενο-κρατία και τα Κοινά”
Παύλος Χατζόπουλος, “"Η πειρατεία και η παραγωγή των κοινών αγαθών"
Ηλίας Μαρμαράς, “Οι νέοι κοινοί τόποι των εικονικών κόσμων”
Κώστας Καράμπελας, “Το Athens Wireless Metropolitan Network και η δράση του”

17.30 – 19.30
Β΄Ενότητα
“Η πόλη ως χώρος παραγωγής νέων κοινών αγαθών”
Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, “Από το δημόσιο στο κοινό”
Νέλλη Καμπούρη, Δημήτρης Παρσάνογλου, “Η μάχη της Αθήνας: τι είδους 
απελευθέρωση προτιμάτε;”
Τάσος Σαγρής/ Κενό δίκτυο, “Δημόσιος Χώρος, Κοινωνία, Κράτος και Αγορά”
Errands, “(Mικρές) Aφηγήσεις αυτοσχέδιας πόλης”
Δημήτρης Χαρίτος, "Τα μέσα επικοινωνίας δι' εντοπισμού (locative media) 
και η χαρτογράφηση της ανθρώπινης δραστηριότητας"

Συντονισμός συζήτησης: Δάφνη Δραγώνα

Την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου στις 19.00 οι Hackitectura θα μιλήσουν στο 
κοινό για το έργο τους και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου στην Αθήνα. 
Aμέσως μετά θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του νέου έργου.

Οι Hackitectura είναι ένας δυναμικός πυρήνας από αρχιτέκτονες, 
καλλιτέχνες, προγραμματιστές και ακτιβιστές που ιδρύθηκε από τους José 
Pérez de Lama, Sergio Moreno and Pablo de Soto το 1999 . Η δράση τους 
αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να διαμορφωθούν προσωρινοί χώροι που 
διαφεύγουν των τυπικών δομών ελέγχου και παρακολούθησης της σύγχρονης 
κοινωνίας. Χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό και τις τεχνολογίες 
επικοινωνίας για να ανατρέψουν τις δομές εξουσίας ξεκινώντας με μία 
οργάνωση από κάτω και δημιουργώντας εναλλακτικές συνδέσεις μεταξύ 
ανόμοιων περιοχών. Η ομάδα επίσης ερευνά την επίδραση της επικοινωνίας 
και της τεχνολογίας σε φυσικούς χώρους, τη διαμόρφωση κοινωνικών δικτύων 
και την αξιοποίηση αυτών για ακτιβιστικούς σκοπούς. Προηγούμενες γνώστες 
χαρτογραφήσεις της ομάδας πραγματοποιήθηκαν στο στενό του Γιβραλτάρ, 
στην Αστούριας και στη λωρίδα της Γάζας.
http://hackitectura.net/blog/

Είσοδος ελεύθερη

Με την ευγενική υποστήριξη του Bombay Sapphire gin.

/////////////////////////////

ΕΜΣΤ new commissions 2010

Hackitectura
Mapping the Commons, Athens

Curated by Daphne Dragona

Workshop 1 – 8 December 2010

Artists’ Talk & Opening 8 December 2010, 19.00

Duration 9 December 2010 – 23 January 2011

How can the new commons be mapped on the urban environment? How can 
their dynamic by located? What is their role in the life of the 
contemporary metropolis?

The National Museum of Contemporay Art will be hosting from the 1st of 
December 2010 until the 23rd of January 2011 the project Mapping the 
Commons, Athens by the Spanish collective Hackitectura. The project is 
part of the EMST New Commissions 2010 for the Project Room of the museum 
that is kindly supported by Bombay Sapphire gin.

The new project by Hackitectura, a team which is well known for its 
urban sociopolitical cartographies will aim to map the commons of Athens 
in collaboration with an interdisciplinary team of professors, 
researchers and students from academic institutions of the city. In 
particular, through a seven day workshop, the group will aim to examine 
what is the meaning of the commons today, what is their role in 
vulnerable financial periods like the one we are going through and how 
these elements can be located in the real and virtual space of the city. 
Taking into consideration the contemporary theory on the commons, the 
group will seek for zones of collaboration, communities producing shared 
resources as well as for modes of managing and organising the new 
commons. The gathered material will be used to form the content of an 
open online map and other audiovisual material which will be presented 
in the Project Room of the museum and on the internet, on the 
opportunity of the exhibition of the work that will follow.

The workshop will start with roundtable discussions open to the public 
on Wednesday 1st December at 15.00 around the commons and the city of 
Athens. 15.00 – 17.00
Session 1
 From the natural commons to the new digital immaterial commons

George Papanikolaou, “Common Wealth and P2P production”
Prodromos Tsiavos, “Data-cracy and the Commons”
Pavlos Hatzopoulos, "Piracy and the production of the commons”
Ilias Marmaras, “The common spaces of the virtual worlds”
Kostas Karabelas, “The action of the Athens Wireless Metropolis Network”

17.30 – 19.30

Session 2
The city as a production space of the commons

Dimitris Papalexopoulos, “From the public to the common”
Nelli Kabouri, Dimitris Parsanoglou, “The fight of Athens: what kind of 
liberation would you prefer?”
Tasos Sagris/ Void Network, “Public Space, society, state and market”
Errands, “(Short) stories of an impromptu city”
Dimitris Charitos, “ The locative media and the mapping of human activity”

Moderation: Daphne Dragona

On Wednesday the 8th of December, at 19.00 the Hackitectura will talk to 
the public about their work and the outcomes of their cartography in 
Athens. Right after the opening will take place.

Hackitectura is a dynamic core of architects, artists, computer 
specialists and activists founded by José Pérez de Lama, Sergio Moreno 
and Pablo de Soto in 1999. Their practice uses new technologies to 
create temporary spaces that can escape the formal structures of control 
and surveillance which are regulated by technological and political 
means in contemporary society. Inspired by hacker culture, they use free 
software and communication technologies to subvert established power 
structures through bottom-up organization and by creating alternative 
connections between disparate spaces. The group often works 
collaboratively, carrying out research into the effects of communication 
and technology on physical spaces, the formation of social networks and 
how these can be put to work for an activist agenda. Previous well known 
cartographies of the collective have taken place in Gibraltar, Asturias 
and Gaza.

http://hackitectura.net/blog/

Free entrance


With the kind support of Bombay Sapphire gin.More information about the NetBehaviour mailing list