[NetBehaviour] Doppelganger, beginning

Alan Sondheim sondheim at panix.com
Thu May 28 05:46:29 CEST 2020


Doppelganger, beginning

http://www.alansondheim.org/yield.jpg
http://www.alansondheim.org/hegelungoldnew.mp3

Everyone has a story of their death that
someone else will tell.

 	TFUDTTTNBAAAFT
 	x
Ma(iEvthpoanbo-51219265121926613202761320
276132027714212871421287142128SSSSSSSSTh
"AEupo"Htethinspwo"Ionanstpathfowifopaad"Obu
animtanoprcoincofaar"Titstfiartila"Tscorwast
ofle's((Idethisbete(LWh(Nbrinthto(Nwhsk(S(Tth
loyoyomi(Tto(levtosi(r(r(t*sre------
-------------------"SWhit-----Caep--DoorDo--
DowhIsth--Ifbeal--Inlo--IsinOrisinthIs--ItSo
SoYoYo--Th......I'0.Trgibaalwh001.inThinabe
ob10cogesihuinorinreItofdithmaresiforere10si
11inbl11visi(agrthpldiev12itli12sithetdibyth
fadrThthhusuco13he13it14..
14beadtodiorcothWA15oumachnecofitr16sonoetas
CObrrenono17viisfibeevCIre18adofgasu191919
19191919cocibephcothpeobspofalevchresothes
2.byrechfl20alonusliprimbebeacinth21radean
irepneexinre22clclmothanthreanbububetucabe
insiev2324pideanapbesiit25(wpa(apacoSPinca
'aEMinitinrapofide26flabclorracain27itSYIM
ofabinby28noDedespspadwire29brciorwhusthbe
noit3.imflmadoloof3030303030303031daonThla
Ontiexth32id(cascowichThanideunRefeofsithfi
asno33anthwimoacpedesmcohichme"Ithwiqupeot
ananim35deco36tr37aranth38wi39profex4.bron
Thexpoitthcrthis40nerebetr41mi42lidiin43he
li44stis45initonREowThemknpr46anbunore47an
no48mesc49etretrofca(n5.coththloremeorasno
ofthrefecoad5.rilo50(scrre51Thneonus52tofi
cr53inTH54spsiaeesli55stbethalth56abcosoex
prdoal57sico58th59'mthsimymeitthtina59flpa
6.lofafuti6.prpoguecfopunorepr60EMinneSPth
60ofpereththsstath61inpotr61thcoloemfuusan
62ficoapex62teorfrwethanblwimyes63imasle64
wipoth65Ire66arasonof67almamo68emnaacchinKr
chPRafThof7.loAk7.screththinistoSoma8.facr
8.nemiofpanetebefa9.cutu9.thitbuofara9/leco
wh
:FF
====AInobeththfethbachAgthascumiofplantede_c
thtaAlAlAlHoArLiAlcasmScovthwaAlfoengrchnomo
coruBateNeAnDoAnWhinpriswhAnisthAnprthcasowa
tifowhhewrArDiAnIsIsAsfralBaBaBaBaBaBeBeBeBe
BeDaBecothinofdotumubutibethpuBeextharBlBlto
flBlnoflwiof(MBokethboofupiaouboBrBudipranli
neshaAdBuitmethalththBuovofinBusuhacustHeinco
saevButhCaCeReCoCodysefifoReCothinplcaagabIn
etCyanthlecaCyspcoofneseseinDeDeDi__DoEcEpEv
peanthmaFiSoWaSoFuSiFojutianthFrEtEiEtVoStGa
HeHeHeHeThWhHoadivenispafuitHugeasanexinIII
ClIwaliAlnofuIThAkIcamustIdoIotthsethWhwoto
thI'anIgrcryoreThIonkepoan"wchthIorIththevor
imteapIthhomowaitanItydinoIwheaitI'I'mothThI
inanplININHOIfwiemlaanauIlInorevacdayoInsuwh
weDefoInthwaamThmuInwiniloactaIrviimelgecoco
ItdecaevleofnoagthusorofthItlianofdothteniab
exexitinposoJodoAywefrSoJuleviuninseinJuotme
loieocdaaiKrKrLeMuNaHoLoNaPaFoNeLeTyhaprofof
LedustteListstwhtiadorthininpaorfrDo(VLoLoMa
MaMascgaouththedMeMiMoMoWoOcMoimpeMOwiernepl
MoitnoleMoruchthdoMuMyI'ofblthotweouthMySore
itMubeItiraJoNaHoLoNaPaFoNeNoNoObOhsoAycofoOn
OncafotilahaagcalaOnsoOntopapotiOpnibareag at c
thwosisunipeancaBoOrthdooncrliOudeofPiPlPoin
reheofQuRoRuRuSAditisuSUSastScSeSealthShShob
reenSiSoSoSoSo at cweSoapissiofisul"rSohoelseac
thinsethStThYoWhIArDoDoSiSiSuTETHFACYTefrclat
flThThThThThThThThThThThacThacbigean_rwr_mTh
altiofsecrThdithcoviThmiarThmypaantoThinIJath
ThnoissuupThnothwhknanthdeThnothThofwonenohe
ThppThspwhuamytoleBuThtaotthtitrfamoThthThth
holowhThthAkAfThtoprThtrdrroliTopotaVoWaWaWa
WeWeWebascinWebuWeevcothWerelowhknWetoininth
loWetothWewamamousWhWhWhWhWiWiWiInDrIITeWhby
whsuorisWhfobuitniWhinWhinforifeeabekepeWhle
buotpeliWhsloftaWhsuhaifwielpiapgithfldiSoWh
tinoafWhvebaunhuisjepomaerpoflWhwostWhtisuti
WiWiWiWilial(darWoWoWrceobsiizbadrYoidcokepl
isIshin[._MinWe_Y____________________________
-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-__-
__FrDaFrToSuabamantomosiaparararararasblmuca
itwhcodrchouduflthcofrfuinthpygohahealmitith
hehenoitthpoishethgrThBlerjuiiiminititknkukw
lalaloevlosuopcyBUmammnomoenprplinmvnanuthsa
sdnarosososososososososososososososososososo
sosososososososososososososososososososososo
sososososososososothtrtrswtrteutthwawe'wyoyo{


Everyone has a story of their death that no one else will tell.
No one has a story of their death.
Doppelganger. No one has a story of their death.


 	T F U D T T T N B A A A F T
 	x
  Ma (i Ev th po an bo - 5 12 19 26 5 12 19 26 6 13 20 27 6 13 20
 27 6 13 20 27 7 14 21 28 7 14 21 28 7 14 21 28 S S S S S S S S Th
"A Eu po "H te th in sp wo "I on an st pa th fo wi fo pa ad "O bu
an im ta no pr co in co fa ar "T it st fi ar ti la "T sc or wa st
of le 's ( (I de th is be te (L Wh (N br in th to (N wh sk (S (T th
lo yo yo mi (T to (l ev to si (r (r (t *s re - - - - - -
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- "S Wh it -- - -- Ca ep -- Do or Do --
  Do wh Is th -- If be al -- In lo -- Is in Or is in th Is -- It So
  So Yo Yo -- Th .. .. .. I' 0. Tr gi ba al wh 00 1. in Th in a be
  ob 10 co ge si hu in or in re It of di th ma re si fo re re 10 si
  11 in bl 11 vi si (a gr th pl di ev 12 it li 12 si th et di by th
  fa dr Th th hu su co 13 he 13 it 14 ..
14 be ad to di or co th WA 15 ou ma ch ne co fi tr 16 so no et as
  CO br re no no 17 vi is fi be ev CI re 18 ad of ga su 19 19 19
  19 19 19 19 co ci be ph co th pe ob sp of al ev ch re so th es
  2. by re ch fl 20 al on us li pr im be be ac in th 21 ra de an
  ir ep ne ex in re 22 cl cl mo th an th re an bu bu be tu ca be
  in si ev 23 24 pi de an ap be si it 25 (w pa (a pa co SP in ca
  'a EM in it in ra po fi de 26 fl ab cl or ra ca in 27 it SY IM
  of ab in by 28 no De de sp sp ad wi re 29 br ci or wh us th be
  no it 3. im fl ma do lo of 30 30 30 30 30 30 30 31 da on Th la
  On ti ex th 32 id (c as co wi ch Th a ni de un Re fe of si th fi
  as no 33 an th wi mo ac pe de sm co hi ch me "I th wi qu pe ot
  an an im 35 de co 36 tr 37 ar an th 38 wi 39 pr of ex 4. br on
  Th ex po it th cr th is 40 ne re be tr 41 mi 42 li di in 43 he
  li 44 st is 45 in it on RE ow Th em kn pr 46 an bu no re 47 an
  no 48 me sc 49 et re tr of ca (n 5. co th th lo re me or as no
  of th re fe co ad 5. ri lo 50 (s cr re 51 Th ne on us 52 to fi
  cr 53 in TH 54 sp si ae es li 55 st be th al th 56 ab co so ex
  pr do al 57 si co 58 th 59 'm th si my me it th ti na 59 fl pa
  6. lo fa fu ti 6. pr po gu ec fo pu no re pr 60 EM in ne SP th
  60 of pe re th th ss ta th 61 in po tr 61 th co lo em fu us an
  62 fi co ap ex 62 te or fr we th an bl wi my es 63 im as le 64
  wi po th 65 I re 66 ar as on of 67 al ma mo 68 em na ac ch in Kr
  ch PR af Th of 7. lo Ak 7. sc re th th in is to So ma 8. fa cr
  8. ne mi of pa ne te be fa 9. cu tu 9. th it bu of ar a 9/ le co
  wh
:F F
== == AI no be th th fe th ba ch Ag th as cu mi of pl an te de _c
th ta Al Al Al Ho Ar Li Al ca sm Sc ov th wa Al fo en gr ch no mo
co ru Ba te Ne An Do An Wh in pr is wh An is th An pr th ca so wa
ti fo wh he wr Ar Di An Is Is As fr al Ba Ba Ba Ba Ba Be Be Be Be
Be Da Be co th in of do tu mu bu ti be th pu Be ex th ar Bl Bl to
fl Bl no fl wi of (M Bo ke th bo of up ia ou bo Br Bu di pr an li
ne sh a Ad Bu it me th al th th Bu ov of in Bu su ha cu st He in co
sa ev Bu th Ca Ce Re Co Co dy se fi fo Re Co th in pl ca ag ab In
et Cy an th le ca Cy sp co of ne se se in De De Di __ Do Ec Ep Ev
pe an th ma Fi So Wa So Fu Si Fo ju ti an th Fr Et Ei Et Vo St Ga
He He He He Th Wh Ho ad iv en is pa fu it Hu ge as an ex in I I I
Cl I wa li Al no fu I Th Ak I ca mu st I do I ot th se th Wh wo to
th I' an I gr cr yo re Th I on ke po an "w ch th I or I th th ev or
im te ap I th ho mo wa it an I ty di no I wh ea it I' I' mo th Th I
in an pl IN IN HO If wi em la an au Il In or ev ac da yo In su wh
we De fo In th wa am Th mu In wi ni lo ac ta Ir vi im el ge co co
It de ca ev le of no ag th us or of th It li an of do th te ni ab
ex ex it in po so Jo do Ay we fr So Ju le vi un in se in Ju ot me
lo ie oc da ai Kr Kr Le Mu Na Ho Lo Na Pa Fo Ne Le Ty ha pr of of
Le du st te Li st st wh ti ad or th in in pa or fr Do (V Lo Lo Ma
Ma Ma sc ga ou th th ed Me Mi Mo Mo Wo Oc Mo im pe MO wi er ne pl
Mo it no le Mo ru ch th do Mu My I' of bl th ot we ou th My So re
it Mu be I ti ra Jo Na Ho Lo Na Pa Fo Ne No No Ob Oh so Ay co fo On
On ca fo ti la ha ag ca la On so On to pa po ti Op ni ba re ag @c
th wo si su ni pe an ca Bo Or th do on cr li Ou de of Pi Pl Po in
re he of Qu Ro Ru Ru SA di ti su SU Sa st Sc Se Se al th Sh Sh ob
re en Si So So So So @c we So ap is si of is ul "r So ho el se ac
th in se th St Th Yo Wh I Ar Do Do Si Si Su TE TH FA CY Te fr cl at
fl Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th Th ac Th ac bi ge an _r wr _m Th
al ti of se cr Th di th co vi Th mi ar Th my pa an to Th in I Ja th
Th no is su up Th no th wh kn an th de Th no th Th of wo ne no he
Th pp Th sp wh ua my to le Bu Th ta ot th ti tr fa mo Th th Th th
ho lo wh Th th Ak Af Th to pr Th tr dr ro li To po ta Vo Wa Wa Wa
We We We ba sc in We bu We ev co th We re lo wh kn We to in in th
lo We to th We wa ma mo us Wh Wh Wh Wh Wi Wi Wi In Dr I I Te Wh by
wh su or is Wh fo bu it ni Wh in Wh in fo ri fe ea be ke pe Wh le
bu ot pe li Wh sl of ta Wh su ha if wi el pi ap gi th fl di So Wh
ti no af Wh ve ba un hu is je po ma er po fl Wh wo st Wh ti su ti
Wi Wi Wi Wi li al (d ar Wo Wo Wr ce ob si iz ba dr Yo id co ke pl
is I sh in [. _M in We _Y __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
- __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ - __ -
__ Fr Da Fr To Su ab am an to mo si ap ar ar ar ar ar as bl mu ca
it wh co dr ch ou du fl th co fr fu in th py go ha he al mi ti th
he he no it th po is he th gr Th Bl er ju i i im in it it kn ku kw
la la lo ev lo su op cy BU ma mm no mo en pr pl in mv na nu th sa
sd na ro so so so so so so so so so so so so so so so so so so so
so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so so
so so so so so so so so so th tr tr sw tr te ut th wa we 'w yo yo {

31	cut -b 1-2 texts/*.txt > zz
35	pico zz
36	stty cols 73; fg
37	sort -k 1,2 < zz > yy
39	sed 's/ //g' < yy > zz; pico zz
40	h >> zz; pico zz
41	cp zz yy

No death has a story. No body has a story. No body has a name.
No death has a story someone else will tell.
No story of a death is a story of a death.
No death has a story. No death has a story. No death has a body.
Every body has a death that no one else will tell.
No body has their death.

Doppelganger.

+++More information about the NetBehaviour mailing list