[NetBehaviour] "Everyone will want to take a selfie with the apocalypse"

Alan Sondheim sondheim at panix.com
Thu Jul 22 02:37:18 CEST 2021"Everyone will want to take a selfie with the apocalypse"

(Azure Carter)

http://www.alansondheim.org/alan2.jpg
http://www.alansondheim.org/alan3.jpg

{ date : , thread_id : , address : , read : , person : , id
: , body : cijbybxvvgagz== , type : } { date : , thread_id :
, address : + , read : , person : , id : , body :
ycnkuiuaxsluobrchvc= , type : } { date : , thread_id
: , address : + , read : , person : , id : , body :
: lcybykglc= , type : } { date : , thread_id : , address : +
: ,
read : , person : , id : , body : dtvbmuybgcyhcmbm\/ , type :
} { date : , thread_id : , address : + , read : , person :
, id : , body :
gdyayvdgaldlhbixrgdsbsbrvcibgdtbybcgtazgecitzdlcywgvbnaz= , type
: } { date : , thread_id : , address : +
 , read : , person : , id : , body :
kgagbsbgaalvbycmmdybmvbibyxrmdylvdgclcudauygvdkiauag== , type :
} { date : , thread_id : , address : + , read : , person :
, id : , body : bmzdvbh== , type : } { date : , thread_id :
, address : +
 , read : , person : , id : , body : llvdhdagdsaytg== , type
: } { date : , thread_id : , address : + , read : , person :
, id : , body : sgbvaluymbkvoan , type : } { date : ,
thread_id : , address : , read : , person : , id : , body :
cijbybxvvgag== , type : } { date : , thread_id : , address :
, read : , person : , id : , body :
yaigeciyibybyodwivmlmxscvcmnwcbypbnxsuydpclciagyavbslbhgwihhdzhehcsegn
, type : } { date : , thread_id : , address : + , read : ,
person : , id : , body :
yaibcmolkjugdyxpbghnibljaythdzivdmucyamvbhvamqmbgcyhhcglscygnlzw==
, type : } { date : , thread_id : , address : + , read : ,
person : , id : , body :
yanlzzogcioadowkhcgazclyuvvbnpbnlhpgtclgjbljayodwczovludxybtnwcmludjbg
, type : } { date : , thread_id : , address : + , read : ,
person : , id : , body :
yaibcmolkjugdyxpbghnibljaythdzivdmucyamvbhvhxggmycmolldpbuycc= ,
type
: } { date : , thread_id : , address : + , read : , person :
:  , id : , body :
yanlzzogcioadowkhcgazclyuvvbnpbnlhpgtclgjbljayodwczovludxybtnwcmludjbg
, type : } { date : , thread_id : , address : + , read : ,
person : , id : , body :
yaibcmolkjugdyxpbghnibljaythdzivdmucyamvbhvnhmgmycmolldpbuycc= ,
type
: } { date : , thread_id : , address : , read : , person :
:  , id : , body :
ksoagagyaidsbhgclcpbziblvdgsbgydmlezykibhcgcmwbksdlhblliritkgmsbwdpdgg
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
xpasehcmgevltbucpbngdgnpkcyvcimpbkgbgzsvincgvdhdhbwgblrxbynnhleylbkgbl
, type : } { date : , thread_id : , address
: , read : , person : , id : , body : == , type : } { date
: : , thread_id : , address : , read : , person : , id ,
: body : gwcmjabylcvbnligxllyambkghwbpbiakgedhdmgdhpcyzy= ,
: type : } { date : , thread_id : , address : , read :
, person : , id : , body : callzclcw== , type : } { date :
, thread_id : , address : , read : , person : , id : , body
: pbyludjxsvwcmludhmlgecisatlblobkvltbuczgmwbkgmbgkvcisygmy== ,
type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body : g== , type : } { date : , thread_id
: , address : , read : , person : , id : , body :
hhbmtzvcisanzzclzdbulmlvdoluehpdlvbmsaucywgdncmgcmhkgdgascgghhdodwczov
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludukldvontjbudcxzzgagcwvlhagdpbmcglgkanluguwcmludjbvbhelcmzycc
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludagcxhbimbgchvbmgbntmyyztivbibyjbngazlghhbmdlmcmtubltalpybybmxpbl
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludlbluyojkjgdhhdbgdlvhagcbudgbgjbudcxzzghwalcyzbuiddzhckgdgdkllvdg
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludklwbuwgmyoblyzczyimlpdmgvjkvjywgdhlubltalsgdjgcxhbiyslcyagsapdks
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludklwbuwgmyoblygzjgimlpdmgvjkvjywgdhlubltalsgdjgcxhbiyslcyagsapdks
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludauagmyyujgcbudvbiwxywzanlvdglgylbmpbmcgagjxgydzlvdgcbudjbmatpbgz
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
glvdyvcugjanwcpbntcygglhbudgicvywydvcvd= , type : } { date :
, thread_id : , address : , read : , person : , id : , body
:
wcmludbiwxywhxzuglldhcyhcsakvlvdgjbudghhdzwcmludjbvhhdoxwydvvwcmludjbv
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
xhbipcykdgmyuletahdlvbigxllhbwgdhlmmljbhebyzgdggwbludlbnkyphbnlgzbvxxz
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
xhbipcykdgmyuletahdlvbigxllhbwgdhlmmljbhebyzgdggwbludlbnkyphbnlgzbvxxz
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
ybgczhcmgexpclbmluyiehbnkghhbmlvoydhxpdmgmzdlw\/mhdzivblwauydyaubnhzyp
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
ksxlgswbxvllcymbgbmdldpbmcgmjaydgybllcighpbmdzypcyygagbkgblugkkgagoncy
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
mljxranvuzabgemvbalwxromlzvbgdltzbug== , type : } { date : ,
thread_id : , address : , read : , person : , id : , body :
zbxdsegdnsbloh , type : } { date : , thread_id : , address :
, read : , person : , id : , body :
xhbjognvdgybbxvkgjdhbhbmvyhcuyaxixhdxowgvcixzxmjcmlbmluywgcxllpclddyic
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
xhbjognvdgybbxvkgjdhbhbmvyhcuyaxixhdxowgacytccumvljhhjdhjlxzmjjdlzhlmk
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
hhbmsgevcijxsaniaxsldmyvbnhgevcialzvsvvdylwgagdszlvdtlgcmxdzdgcijbllzi
, type
: } { date : , thread_id : , address : , read : , person :
:  , id : , body :
hhbmsgevcijxsaniaxsldmyvbnhgevcialzvsvvdylwgagdszlvdtlgcmxdzdgcijbllzi
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludbiwyyyxhxuzglldhcyhcsakvlvdgjbudghhdzwcmludjbvhhdoxwydvvwcmludjb
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludbkldudlwcxpgybmgbgbybyypdjkiibgugcllvclzbujblvdgypcuycc ,
type
: } { date : , thread_id : , address : , read : , person :
:  , id : , body : cijbllziighhbmsgeg== , type : } { date ,
:  thread_id : , address : , read : , person : , id : ,
:  body :
wcmludbiwiwiyxhzywijcmkagdzwcxpgdgecihvdiacvdggcyamvbjahlbgbggdgcyamvb
, type : } { date : , thread_id : , address : , read : ,
person : , id : , body :
wcmludbiwiwiyxhywjcmkagdzwcxpgdgecihvdiacvdggcyamvb
...

___More information about the NetBehaviour mailing list